โรงเรียนหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์