การรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น