การถ่ายภาพเพื่อติด ปพ.1

การส่งไฟล์รูป (นักเรียนถ่ายรูปกับร้านใกล้บ้าน)

  • หากรูปภาพผ่านการตรวจแล้ว ให้คลิกส่งไฟล์รูปภาพ

  • ไฟล์รูปภาพคือไฟล์ภาพแต่งแล้วจากร้านถ่ายรูป